6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

E DÖNÜŞÜM BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

NES olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bizimle, e dönüşüm hizmeti almak için satış süreçlerinin planlanması amacıyla, web sitesi üzerinden iletişime geçtiğinizde; “Ad-Soyadı, cep telefonu, e-posta” kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi uyarınca meşru menfaat hukuki sebebi ve 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

“Ad-Soyadı, cep telefonu, e-posta” kişisel verileriniz, “Grup Şirketi ortak yürütülen süreçler” kapsamında, Grup Şirketi ile, Kanunun 8. ve 9 maddelerine uygun paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

“Ad-Soyadı, cep telefonu, e-posta” kişisel verileriniz, üzerinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu çerçevesinde iş ilişkisi devam ettiği sürece, iş ilişkisi bitiminden itibaren, kurum sunucuları üzerinde 10 yıl saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞİKİN HAKLARINIZ

Veri Sahibi olarak

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunun 7.maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak NES, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede işleme alınacaktır ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde NES, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

E DÖNÜŞÜM BAŞVURU AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz NES olarak, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

Bizimle, e dönüşüm hizmeti almak için satış süreçlerinin planlanması amacıyla, web sitesi üzerinden iletişime geçtiğinizde;

“Ad-Soyadı, cep telefonu, e-posta” kişisel verileriniz işlenmekte kurum web sunucuları üzerinde saklanmaktadır.

“Ad-Soyadı, cep telefonu, e-posta” kişisel verileriniz “Grup Şirketi ile ortak yürütülen faaliyetler” kapsamında işlenmekte, muhafaza edilmekte ve aktarılmaktadır

Açık rıza verdiğiniz takdirde rızanızı her zaman kurum merkezine yazılı talepte bulunarak geri çekebilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz takdirde kurum diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştiremeyecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

Nes Bulut Yazılım Ticaret Limited Şirketi
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi 1. Kule No:8A K:15 D:58/61 Tepeüstü 34771 Ümraniye/ İstanbul